استهبان

استهبان

اين‌ شهرستان‌ در فاصله‌ 1112 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. آبادي‌ استهبان‌ از سال‌ 746 هجري ‌قمري‌ پس‌ از ويراني‌ آن‌ در دوره‌ مغول‌ به‌ دست‌ امير مبارزالدين‌ آل‌ مظفر صورت‌ گرفته‌ است‌. اين‌ شهر بين‌ دو رشته‌ مرتفع‌ واقع‌ شده‌ است‌ و نواحي‌ شرقي‌ آن‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌ گرم‌ و در ساير نقاط‌ معتدل‌ و كوهستاني‌ است.‌