ازنا

ازنا

شهرستان‌ ازنا در 36 كيلومتري‌ شرق‌ شهرستان‌ دورود و 24 كيلومتري‌ غرب‌ اليگودرز واقع‌ شده‌ وزمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد.ارامنه‌ در حدود 600 سال‌ قبل‌ به‌ اين‌ ناحيه‌ مهاجرت‌ كرده‌ و ده‌ ازنا را بنا نهاده‌اند. سپس‌ اقوام‌ ديگري‌، ازجمله‌ مسلمانان‌ جايگزين‌ قوم‌ قبلي‌ شده‌ و به‌ امر زراعت‌ مشغول‌ شدند. اين‌ شهرستان‌ در مسير راه‌ اصفهان‌ -خوزستان‌ واقع‌ شده‌ و به‌ راه‌ آهن‌ سراسري‌ متصل‌ است . ‌