اراك

اراك

اراك‌ تا تهران‌ ۲۹۵ كيلومتر فاصله‌ دارد. آب‌ و هواي‌ اراك‌ در زمستان‌ سرد و در تابستان‌ معتدل‌ است‌ ورودخانه‌ مهم‌ "قراچاي‌" از ميان‌ اين‌ شهر مي‌گذرد. شهر اراك‌ در زمان‌ حكومت‌ فتحعلي‌ شاه‌ قاجار ايجاد شده‌است‌. اين‌ شهر ابتدا به‌ «قلعه‌ سلطان‌ آباد» معروف‌ بود و در سال‌ ۱۳۱۶ ه .ق‌ به‌ اراك‌ تغيير نام‌ داد. اراك‌ از آغاز پيدايش‌ تاكنون‌ همواره‌ در معرض‌ دگرگوني‌ بوده‌ و تحولات‌ فراواني‌ يافته‌ است‌. شهر اراك‌ تا اوايل‌ سال‌ ۱۲۷۰ ه. ق‌ نظامي‌ و محل‌ سكونت‌ سپهدار بود. از زمان‌ ميرزا حسن‌ خان‌، شهر از حالت‌ نظامي‌ خارج‌ و به‌ تدريج ‌كاركردهاي‌ تجاري‌ و صنعتي‌ يافت‌. مقارن‌ شروع‌ جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و فروپاشي‌ حكومت‌ قاجار، قواي‌ روسيه‌ شهرهاي‌ ساوه‌، سلطان‌ آباد و مناطق‌ اطراف‌ آنها را به‌ اشغال‌ درآورد. پس‌ از خاتمه‌ جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و تحولات‌ سياسي‌ كشور، سلطان‌ آباد نيز در معرض‌ دگرگوني‌هاي‌ اين‌ دوره‌ قرار گرفت‌ و سيماي‌ فيزيكي‌ آن‌ در جهت ‌يكپارچگي‌ كالبدي‌ فضايي‌ تغيير كرد. اين‌ روند در دهه‌هاي‌ بعد نيز ادامه‌ يافت‌، به‌ طوريكه‌ امروزه‌ شهر اراك‌ به‌ يكي‌ از قطب‌هاي‌ صنعتي‌ ايران‌ تبديل‌ شده‌ است‌.