آرخانگلسک

ارخانگلسک :

آرْخانْگِلْسْک3 [ārxāngelsk]، استانی در روسیه که در طول ساحل شمالی بخش اروپایی این کشور، از خلیج اُنِگا تا شبهجزیرۀ یوگُرْسْکی امتداد دارد. این استان که مرکز آن شهر آرخانگلسک است، ناحیۀ خودمختار نِنِتْس در شرق، و شماری جزیره، از جمله مجمع الجزایر سالاوِتْسْکی، نُوایازِمْلیا (سرزمین جدید) و سرزمین فرانْتْس یوزِف را دربردارد. تپههای کمارتفاع یخرُفتی و درههای پهناور این استان در شمال از پوشش گیاهی توندرا، و در جنوب از جنگلهای متراکم تایگا، شامل درختان صنوبر، کاج و غان پوشیده شده است. بهرهبرداری از چوب این جنگلها اساس فعالیت اقتصادی در این استان است. علاوه بر این، ماهیگیری درکرانههای دریا و رودخانهها، و نگهداری ازگلههای گوزن شمالی دربین مردمان ننتس تاحدی رواجدارد. مساحت این استان 400‘ 587 کمـ 2 است.