آباده

آباده

شهرستان‌ آباده‌ در فاصله‌ 638 كيلومتري‌ تهران‌ قرار دارد. قدمت‌ اين‌ شهر به‌ پيش‌ از هزار سال‌ مي‌رسد، اماتوسعه‌ و ترقي‌ آن‌ از زمان‌ انتخاب‌ شيراز توسط‌ كريم‌خان‌زند به‌ پايتختي‌ ايران‌ شروع‌ شد. اين‌ شهرستان‌ اولين‌شهر كوهستاني‌ ناحيه‌ شمالي‌ فارس‌ است‌ كه‌ بين‌ دو رشته‌ مرتفع‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ سرد سيري‌دارد. در اين‌ شهر آثار متعدد تاريخي‌ و مذهبي‌ به‌ جامانده‌ است‌.