جگرکی ناصر

آدرس:
خیابان شهدا-بازارجگرکیهای زنجان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی و شخصی
جگرکی ناصر

جگرکی ناصر زنجان:

جگرکی ناصر یکی از خوشمزه ترین جغور پغورهای شهر زنجان را ارائه میدهد.این جگرکی یکی از باسابقه ترین و قدیمیترین جگرکی های زنجان است.