سردر عالی قاپو

آدرس:
خیابان سپه
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
سردر عالی قاپو

محل استقرار

این سردر در ابتدای خیابان سپه واقع شده است.

پیشینه

این سردر ورودی اصلی به دولتخانه دوران صفوی به شمار می آمد. این مجموعه هفت درب داشته است که یکی از آنها را عالی قاپو نامیده اند و در اصلی جنوبی است که به خیابان و میدان شاه باز می شود و از مجموع درب های آن جز درب عالی قاپو اثری نمانده است. این بنا در دوره شاه طهماسب صفوی ساخته شد و در زمان شاه عباس اول به صورت کنونی تغییر شکل یافت. تعمیرات و اضافاتی در دوره ناصرالدین شاه صورت گرفت و در دوره پهلوی به نظمیه و شهربانی تبدیل شد.

سبک معماری

این سردر 17 متر ارتفاع دارد که بر روی آن کتیبه ای با کاشی معرق به خط ثلث از علی رضا عباسی قرار دارد. بنای سردر شامل ایوان رفیعی با قوس تیزه دار و 3 ردیف طاق نما در طرفین آن است. گوشواره هایی با ستون نماهای آجری در دو طبقه ، نمای سردر را تکیل می کنند. هشتی متصل به ایوان ورودی به شکل هشت ضلعی است و در طرفین محور ورودی اتاق نگهبانی قرار دارد.

بنیانگذار و بانی

این سر در توسط شاه طهماسب صفوی ساخته شده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

کاخ موزه چهلستون در چند قدمی، عمارت نادری و موزه قزوین، بقعه پیغمبریه چهار انبیا و مدسه امید در 1 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / قزوین / قزوین / جاذبه های قزوین / سردر عالی قاپو