آبشار رودشیر

آدرس:
10 کیلومتری جنوب سپیدان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آبشار رودشیر

آبشار رودشیر:

آبشار رودشیر با ارتفاع حدود 15 متر ا زارتفاعات مشرف به رود شیر سرچشمه گرفته و به این رود میریزد. در نزدیکی این آبشار ۲ آبشار دیگر با ارتفاع کمتر نیز به چشم میخورد که به آبشارهای رود شیر شهرت دارند. در نزدیکی این آبشار تنگ رود شیر قرار دارد. عبور از این تنگه نیاز به مهارتهای فنی دارد و در قسمتهایی از آن بستر تنگه کاملا به وسیله آب پوشیده شده است. دسترسی به این آبشار از طریق جاده ارتباطی شهرستان سپیدان به روستای جوزکنگری و سپس ریز انبو امکانپذیر است.