چشمه آبگرم مرتضی علی

آدرس:
20کیلومتری شرق طبس
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
چشمه  آبگرم مرتضی علی

چشمه آبگرم مرتضی علی:

چشمه آب گرم مرتضی علی یکی از عجایب و دیدنیهای شهر طبس است که هر ساله شاهد بازدید هزاران گردشگر و زمینشناس داخلی و خارجی است. برای رسیدن به آب گرم مرتضی علی باید از شهر طبس بگذرید و بعد حدود پنج کیلومتر را با پای پیاده طی کنید که بیشتر این مسیر از داخل آب می گذرد. د ر طول راه، دیواره های بلند دره مانندی در دو طرف همراهی تان می کنند که روی آنها حفره های کوچک و بزرگ با نظم خاصی قرار گرفته اند. بعضی از این حفره ها، چشمه های جوشان آب هستند که بزرگترین شان به حمام مرتضی علی معروف شده است.

/ ایران / خراسان جنوبی / طبس / جاذبه های طبس / چشمه آبگرم مرتضی علی