آرامگاه خیام

آدرس:
روستای محمد محروق
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آرامگاه خیام

آرامگاه حکیم عمر خیام:

مقبره خیام از لحاظ خلاقیت و ساخت و معماری یکی از مهمترین ساختمان های زمان خود است. ارتفاع آن 22 متر و استخوان بندی اش بتنی با هسته ی فلزی است. مجموعه در یک حال و هوای شاعرانه با درختان تنومند در اطراف ساخته شد و همان طور که خواست خود خیام بوده کاملا باز است.ا ین بنای جادویی مبتنی بر اصول ریاضی و مثلثاتی خیامی، محاسبه و طراحی شده است. سیر در دهلیزها و طاق و ایوان مقبره، خود سفری ست به جهان بی نهایت معانی خیام.