خانه لطفی

آدرس:
خیابان 12 فروردین
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
خانه لطفی

خانه لطفی دامغان:

خانه لطفی از بناهای دوره قاجاریه می باشد که شامل حیاط بیرونی – اندرونی – حیاط پشت حیاط اندرونی – خانه مستخدمین و اصطبل است که هرکدام شامل بخشهایی میباشند.