برج کاشانه

آدرس:
جنوب شهربسطام
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
برج کاشانه

برج کاشانه بسطام:

برج کاشانه بسطام از بناهای تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری ، برج بلند و زیبایی است که در شمال شهرستان شاهرود و جنوب باختری مسجدجامع بسطام قرار دارد. ارتفاع برج کاشانه از درون ۲۴ متر و از بیرون نزدیک به ۲۰ متر وشکل خارجی آن چند ضلعی منتظم سی ضلعی است.از ساختمان برج کاشانه که نمای خارجی آن دارای جلوه و شکوه خاصی است در دوره های بعد از اسلام به عنوان برج دیده بانی استفاده میشده و با توجه به اسلوب ساختمان این بنا به رصدخانه بسیار شبیه است. تاریخ بنای برج کاشانه بر اساس کتیبه سر در ورودی، سال ۷۰۰ قمری است.