بازار سنندج

آدرس:
خیابان انقلاب
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
بازار سنندج

بازار سنندج:

این بازار که به شکل یک مستطیل بزرگ در دو طرف خیابان انقلاب قرار گرفته با الهام از پیرامون میدان نقش جهان ساخته شده و به دلیل خیابان کشی در دوران پهلوی به دوبخش شمالی (بازار سنندجی) و بخش جنوبی (بازارآصف) تقسیم شده است.سقف راسته ی بازار به شکل طاق و گنبد و سقف حجره ها به صورت طاق اجرا شده است.