موزه موندا Casa de la Moneda

آدرس:
Calle del Doctor Esquerdo 36
تلفن:
0034915666544
وب سایت:
www.fnmt.es
طریقه رفتن:
Underground Rail: O’Donnell
زمان:
10am-5.30pm Tue-Fri, 10am-2pm Sat & Sun & holidays
موزه موندا Casa de la Moneda

موزه ملی موندا

محل نگهداری سکه ها و تمبرهای قدیمی یونان و اسپانیا میباشد.

/ جهان / اسپانیا / مادرید / جاذبه های مادرید / موزه موندا Casa de la Moneda