کیف

قبل از اینکه روسیه یا اوکراینی وجود داشته باشد ،کیف یک شهر قدیمی بوده که ساکنانش در تپه های سر سبز قدم می زدند و در بعد از ظهر های گرم کنار رود دنیپرو به تفریح می پرداختند.با تحول و آمدن عصر جدید در کیف ، این شهر کمترین تغییرات ظاهری را به لحاظ کهولت داشته و همواره چهره ی جوان و بشاش و شوخ طبع و سرکشش را حفظ کرده است.مردم کیف ،بسیار با نمک و شوخ طبع هستند و هنگامی که احساس خطر کنند به طور جالبی با هم متحد می شوند.برای آشنایی با شرایط سفر به بخش تور های کیف کراجعه فرمائید.