کلیسای وانک

کلیسای وانک یکی از زیباترین کلیساهایی است که در سقف و نیز گنبد آن نقاشی های تاریخی زیبا و طلاکاری های نفیسی صورت گرفته است. همچنین درون کلیسای وانک و دیوارهای اطراف، تماما از نقاشی رنگ روغن و آب طلا به سبک ارانی و تصاویری از مسیح که متاثر از نقاشی ایتالیایی است می باشد. پلان داخلی کلیسا به سبک ارمنی و خارجی آن به سبک ایرانی است. آجر و خشت از مصالحی هستند که در این کلیسا بکار رفته است و تمام دیوارها،قوس ها، تاق نماها،طوق گنبد،ساق گنبد،و کلیه زاویه های کلیسا با گچپوشانده شده است. در صحن کلیسا قبر خاچاطور کیساراتسی که پدر صنعت چاپ محسوب می شود و خلیفه واید قرار دارد. در غرب کلیسا ساختمانی 3 طبقه قرار دارد که به عنوان چاپخانه از آن استفاده می شد. در سال 1884 قسمتی از کلیسای وانک به کتابخانه تبدیل شد.
نحوه دسترسی: تاکسی,اتوبوس,خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}