پراگ

نام شهر پراگ در زبان مردم چک، «پراها» (Praha) است. در یکی از نظریه‌ها، این نام به دلیل معنی آن در زبان محلی منطقه که به «کناره و ساحل» رودخانه اشاره دارد برمی‌گردد. در یکی دیگر از نظریه‌ها، پراها نام تپه‌ای است که در آن قلعه‌ی این شهر قرار دارد. پراگ جایی بین رودخانه های زلال روان و تپه هایی به همراهی شیروانی های درخشان است. شهری جادویی به جا مانده از قرون وسطی با گوشه گوشه آٍثار و بناهای دیدنی است.