ونیز

ونیز یعنی جادوی تمام و کمال.قصر های مرمرینی که گه گاه میان سکوت مه غلیظ ناپدید می شوند.جمعیت عظیم عابران مانند یک کاناروال بزرگ جهانی است که هر کس به شکل و رنگی متفاوت ظاهر می شود.گذرگاه های مرموزانه و پیچ در پیچ مانند گذرگاه Gothic Palazzo Ducaleو باسیلیکای غیر قابل وصف سن ماریا ،سرشار از روح معماگونه ی ونیز اند. قایق سواری در کانال های رویایی ونیز ، قایق های کشیده ی مشکی رنگ ونیزی که قایق ران با پارو هدایتش می کند شما را وارد شهر قصه ها می کند. برای انتخاب بهترین تور به سوی این شهر بی نظیر به تور های ونیز مراجعه نمائید.