هتل دریا پیرانشهر

پیرانشهر ، خیابان قدس ،روبروی آزادگان