هتل جهانگردی خلخال

خلخال،جاده خوئین، جنب دانشگاه پیام نور، هتل جهانگردی خلخال.

هتل فلورخلخال

خلخال - خوجین - نرسیده به پمپ بنزین - هتل فلور