هتل بام ایران بیجار

بیجار - سه راهی تکاب - روبروی شهربازی