موزه رختشویخانه

این مکان در سال 1347 ه.ق. توسط شهردار وقت زنجان علی اکبر توفیقی از باقرخان امجد نظام به قیمت 185 تومان خریداری کرده است. قدمت این بنا به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی باز می گردد.سبک وشیوه معماری این بنا به دوره قاجار و پهلوی مربوط می شود و تامین امنیت خانم ها در یک مکان سرپوشیده از اهداف آن بوده است. به لحاظ معماری مشابهت هایی با معماری مسجد عباسقلی خان دروازه ارگ دارد. فضای این موزه به دو بخش مدیریت رختشویخانه شامل حیات و قسمت مسکونی و فضای اصلی شستشوی رخت تقسیم می شود. از معماری این بنا این طور استنباط می شود که معمار آشنایی کاملی به شیوه سنتی داشته و توانسته است با استفاده از قوس و نورگیرها فضای مطبوعی را در قسمت بالای انبار سالن اصلی رختشویخانه و تردد افراد ایجاد کند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}