منارجنبان

قدمت این بنا به دوره ایلخانیو اواخر پادشاهی اولجایتو بازمی گردد. این بنا به عنوان مقبره ای برای عمو عبدالله کارلادانی عارف و زاهد دوره ایلخانی ساخته شد. اما در دوره صفویه دو مناره به آن افزوده شد و طراحی آن به گونه ای بود که می توان آنها را تکان داد به عبارت دیگر با تکان دادن یک مناره، دیگری نیز به لرزه در می آید.ارتفاع این مقبره عموعبدالله از سطح زمین بقعه 10 متر و ارتفاع مناره ها 7.5 متر است. راه دسترسی بهبه بام و مناره ها نیز به وسیله در کوچکی است با پلکانی مارپیچ به بام رمبوط می شود. وجه تمایز این این بنا با منارجنبان های دیگر این است که علاوه بر تکان خوردن مناره ها خود بنا نیز تکان می خورد. علت تکان خوردن مناره ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد ولی منطقی ترین دلیلی که می توان برای آن بیان کردپدیده فیزیکی تشدید یا رزونانس است. به عبارتی چون مناره ها سبک معماری مشابهی دارند تکان خوردن یکی باعث تکان دیگری می شود.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}