مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی

این مجموعه در بلوار مدرس ، خیابان شیخ صفی الدین اردبیلی، میدان عالی قاپو قرار دارد.این بقعه یکی از آثار تاریخی مهم شهر اردبیل که به لحاظ معماری و کاشیکاری از شاهکارهای سده هشتم هجری آن اضافه کرد. اهمیت این بنا بواسطه رابطه اش با سلسله خاندان صفوی جلوه گر می شود. پس از شروع حکومت صفویه، به دلیل ارادت شاهان صفوی به جد خود بخش های مختلفی به این مجموعه اضافه شد. این بقعه از بناهای دوران مختلفی تشکیل شده است که شاه تهماسب برای اولین بار انها را به صورت یک مجموعه واحد درآورد. و بعدها شاهان عباسی بناهای مهم دیگری را نیز به آن اضافه نمودند و اصلاحاتی را درآن ایجاد کردند. در دوره شاه عباس اول به دلیل آنکه وی ارادت بسیاری به شیخ صفی الیدن داشت و به کررات به زیارت مقبره شیخ می رفت برای تکمیل و تزئین این بنا کارهی بسیاری انجام داد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}