مجسمه شیر سنگی همدان

مجسمه شیر سنگی یکی از مهمترین آثار زمان فرمانروایی پادشاهان ماد و هخامنشیان می باشد. این مجسمه را آپولونیوس تیانی که از دانشمندان مکتب فیثاغورث می باشد، ساخته است. این مجسمه به همراه قرینه دیگرش در دروازه شهر همدان نصب شده بود که در زمان حمله دیلمیان به این شهر دروازه شهر از بین رفت اما شیرسنگی ها باقی ماندند. مرداویج دیلمی قصد داشت که یکی از این مجسمه ها را به ری منتقل کنند اما موفق نشد و یکی از آنها به طور کامل از بین رفت.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}