غار شوی

غار شوی در روستای شوی نزدیک مرز ایران و عراق قرار دارد.اکثر بخش های غار ریزشی بوده و بیشتر نقاط غار هم به شدت گل آلود است و به همین علت در پیمایش آن باید بسیار دقیق بود.این غار 267 متر طول دارد و برای ورود به آن باید خمیده حرکت کرد.در انتهای غار دریاچه کوچکی وجود دارد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}