عمارت خسرو آباد

یکی از زیباترین چهارباغ هایی که بعد از جهارباغ اصفهان در ایران ساخته شد، چهارباغ سنندج در شمال بازار بود که در دوره ی قاجار به محله ی مسکونی تبدیل شد و در حال حاضر عمارت خسروآباد و بخشی از چهارباغ آن باقی مانده است. عمارت خسروآباد به عنوان شاخص ترین بنای استان کردستان مقر حکومت والیان اردلان بوده است. از بخش های قابل توجه کاخ وجود حوض و فواره با آب جاری در طبقه ی سوم آن است. همچنین حوض بزرگ صلیبی شکل در وسط این مجموعه در نوع خود بی نظیر است.تزیینات معماری عمارت شامل گچبری، آجرکاری، اروسی های زیبا و حوض چلیپا شکل داخل آن است. تمام تاریخچه کتیبه به صورت یک شعر متعلق به خرم کردستانی روی یک کتیبه سنگی که اسم فتحعلی شاه و والی کردستان روی آن حک شده ، آمده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}