شهرستان تاکستان

شهر تاکستان معروف به سرزمین خوشه های زرین تاک با طبیعت زیبا و باغهای انگور بسیار جلب توجه میکند.از نظر اقلیمی ، آب و هوایی شهر سردسیری محسوب میشود.چون تاکستان در مسیر جاده ایران-اروپا قرار داشته بیشتر شاهان قاجار به آنجا رفته مدتی می ماندند یا از آن عبور می کردند.تاکستان در حال حاظر یکی از شهرستانهای معتبر قزوین است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}