سی و سه پل

این پل یکی از شاهکارهای دوره صفوی است که در گذشته به پل جلفا معروف بوده است. چراکه مسیر دسترسی به جلفا بود. نام دیگر این پل ، الله وردی خان است. به این دلیل که سردار شاه عباس مامور ساخت این پل گردید.در دوره صفویه مراسم جشن آب ریزان یا آب پاشان در کنار این پل صورت می گرفته است. همچنین ارامنه جلفا نیز مراسم خاج شویان خود را در کنار این پل برگزار می کردند.این پل به همت الله وردی خان سردار شاه عباس اول صورت گرفته است.
نحوه دسترسی: اتوبوس,خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}