سیدنی

همه با شنیدن اسم سیدنی در وهله اول یاد ستاره جذاب بندر پر زرقو برق سیدنی یعنی خانه اپرای سیدنی میافتند. از بزرگترین مراکز چندملیتی جهان می باشد به طوری که یک سوم مردم این کشور در منزل به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند. امروزه بازدیدکنندگان می‌توانند تاریخ شنیدنی سیدنی را در گذرگاه‌های باریک سنگفرش شده و بناهای کهن سنگی و در موزه‌های برجسته شهر کشف کنند.