سنندج

شهر سنندج‌ یا همان سنه‌ یا سنه‌ دژ که‌ از شهرهای كهن‌ و مقدس‌ است‌ به‌ آيين‌ مهر و زردشت‌ در اين‌ بخش‌ ايران‌ باز می گردد. ارتباط‌ اين‌ شهر و نواحی مجاور آن‌ با اساطير پهلوانی آريايی از اهميت‌ و قدمت‌ اين‌ شهر حكايت‌ می كند. اين‌ شهر در قديم‌ روی تپه‌ بزرگی در كنار رودخانه‌ قشلاق‌ به‌ نام‌ « پيالكه‌ توش‌ نوذر » قرار داشته‌. قلعه‌ حسن‌آباد كه‌ دژی ساساني‌ بود، نزديک اين‌ شهر واقع‌ بود و هماره‌ به‌ عنوان‌ پادگانی برای حمايت‌ از اين‌ شعر عمل‌ می كرد.