سلطان داغی

ارتفاعات سلطان داغی که در شمال غربی کوهستان سهند، نزدیک شهر اسکو قرار دارد با ارتفاعی حدود 3410 متر، سومین قلة سهند محسوب می شود. رودخانه های زین جناب چای، اسکو چای و کندوان چای از این قله سرچشمه گرفته و سوی دشت های حاصل خیز مجاور جاری می گردد. در روی قله قبرهایی از زمان مغول برجای مانده است و شاید علت نامگذاری قله را برساند. در کوه سلطان داغی آثار یخچالی متعددی وجود داشته، اما به علت فعالیت های آتشفشانی سهند بسیاری از آثار یخچالی پوشیده از مواد گدازه ای شده یا در اثر آب های جاری از بین رفته است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}