سفارت ونزوئلا در تهران

 کامرانیه، خیابان بازدار، خیابان تاجیکی، شماره 17
نحوه دسترسی : تاکسی - اتوبوس
ساعات فعالیت: ${WorkHours}