سفارت نیجریه در تهران

الهیه، خیابان چناران، سروستان غربی، شماره 16
نحوه دسترسی : تاکسی
ساعات فعالیت: ${WorkHours}