سفارت مصر در تهران

ولنجک، خیابان 16، شماره 13
دفتر حفاظت منافع مصر در تهراننام دفتری سیاسی که در نبود سفارت دولت عربی مصر در تهران ، مسئولیت حفظ منافع مصر در ایران را بر عهده دارد که البته در حال حاضر این دفتر فعال نبوده و تعطیل می باشد.
نحوه دسترسی : تاکسی - اتوبوس
ساعات فعالیت: دفتر حافظ منافع.