سد تاریخی گوران

این سد در 78 کیلومتری قشم در روستای گوران از توابع بخش شهاب شهرستان قشم قرار دارد. این روستا در منتهی الیه غربی جنگل حرا قرار دارد.آثار و شواهد به دست آمده از پی نخستین این سدنشان می دهد که قدمت آن به دوره هخامنشیان و تاج آن به دوره ساسانیان باز می گردد. نام این سد از واژه گبران گرفته شده است که احتمالا محل سکونت زرتشتیان بوده است. ولی سد گوران در کل مربوط به دوره پهلوی است.
نحوه دسترسی: تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}