دروازه قرآن

در شمال شیراز میان دو کوه چهل مقام و بابا کوهی و در واقع در قسمت خروجی شیراز به سمت شهر مرودشت واقع شده است.این دروازه نخستین بار در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته شد و قرآنی در آن جای داده شد تا مسافران با گذر از زیر آن متبرک شوند.همینطور در دوران زندیه بازسازی شد و اتاقکی بالای آن اضافه کرد و دو جلد قرآن در انجا گذاشت. در دوران قاجار به علت زلزله تخریب شد اما توسط محمد ذکی خان نوری تعمیر گردید. همینطور توسط رضاخان تخریب شد و دروازه قرآن جدید در فاصله کمی پس از آن ساخته شد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}