دخمه سنگی فرهاد

دخمه فرهاد، دو اتاق تو در تو است که در دل کوه و درون صخره ای بزرگ تراشیده شده است و با راه پله ای سنگی به کوه متصل میشود و به زبان محلی به آن خانه فرهاد (فرهاد دامو) میگویند.این دخمه ی مربوط به اقوام اورارتو-دوره مادها (قرن هشتم پیش از میلاد) ، در روستایی در غرب ماکو به نام سنگر واقع شده و تا شهر ماکو چند دقیقه ای بیشتر فاصله ندارد. مردم محلی آن را به فرهاد نسبت میدهند و گفته میشود که فرهاد مدتی در منطقه ماکو و در این خانه زندگی میکرده و سپس به منطقه یستون کرمانشاه رفته است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}