حمام جلفا

قدمت حمام جلفا را براساس سبک معماری آن ، به دوره قاجاریه نسبت داده اند و بعضی از محققان معتقدند که عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه این بنا را احداث کرده است. البته قابل ذکر است که سندی مبنی بر تائید این مطلب یافت نشده است. تجار ، بازرگانان و مردمی که در آن شهر سکونت داشتند از این حمام استفاده می کردند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}