حرم امام رضا

حرم امام رضا در شهر مشهد و در تقاطع خیابان های نواب صفوی، طبرسی، امام رضا و شیرازی قرار دارد.شواهد موجود در این حرم حکایت از قدمت این بنا به دوره سامانیان تا قاجار دارد. با شهادت امام رضا در سال 203 ه.ق. پیکر ایشان در کنار قبر هارون الرشید که به بقعه هارونی مشهور بود به خاک سپردند. این عمارت در میان خانه باغ بزرگ و باصفایی قرار داشت که محل حکومت مالک آن حمید بی قحطبه طایی والی توس بود.با توجه به شواهد و قراین تاریخی بوبکر شهمرد ، از پیشکاران نوح بی منصور سامانی شهادتگاه امام رضا را آباد کرد و بعد از آن در دوره های بعدی تویط حکمرانان مختلف بسط و گسترش یافت.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}