برج خاموشان

برج خاموشان که به دخمه زرتشتیان یا برج سکوت نیز معروف است نوعی آرامگاه ویژه زرتشتیان است. این برج سردابی است که در قدیم زرتستیان مرده های خود را در آن قرار می داند. دخمه بح محلی گفته می شود که زرتشتیان اموات خود را طبق اصول و آیین هایی در آن قرار می داند تا طعمه کرکس شوند. وسط فضای میان تهی دخمه چاهی وجود دارد که استودان نام دارد و استخوان های بجای مانده از اجساد در آن ریخته می شدند. بعدها از اواسط دهه 1310 در تهران، 1320 در کرمان، 1340 در یزد به بعد دخمه تبدیل به آرامگاه شد و به کلی فراموش گردید.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}