باغ دلگشا

پیشینه این باغ به دوران ساسانیان مربوط می شود. این عمارت به کلاه فرنگی مشهور است. این باغ در دوران صفویه از باغات مهم بشمار می آمد. باغ دلگشا در دوره تیمور گورگانی از چنان آبادانی برخوردار بود که تیمور پس از بازدید ، دستور بنا باغی در سمرقندر به همین نام را داد. این باغ در دوره صفویه و افشاریه آباد بود اما در دوران نادرشاه افشار متحمل آسیب هایی شد که و در زمان کریمخان زند به مرمت و بازسازی باغ پرداختند. همین طور باغ دلگشا دارای مرکباتی مانند نارنج وپرتقال است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}