بازار قزوین

اما بخش اعظم آن در دوره قاجار ساخته شده است.وجه تمایز این بازار با بازارهای دیگر شهر ها در داشتن مراکز تجاری مانند سراهاف مراکز فرهنگی - مذهبی مانند مدارس، مساجد، و فضاهای خدماتی مانند گرمابه و آب انبار بود است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}