بازار بزرگ کرمان

بازار وسیع و کهن کرمان که به بازار گنجعلی خان نیز شهرت دارد در بافت قدیم شهر قرارگرفته و هر قسمت آن در دوره ای متفاوت ساخته شده به همین دلیل با داشتن ویژگیهای معماری زیبا بینندگان را متحیر میکند.تقریبا 60 درصد از آثار تاریخی شهر در این بازار قرار دارند. راسته غربی-شرقی ، بازار ارگ - مجموعه و بازار گنجعلی خان- بازار نقارخانه - بازار سراجی- کاروانسرای چهارسوق- بازار اختیاریه - مجموعه و بازار وکیل - مجموعه و بازار مظفری- راسته شمالی- بازار عزیز- مجموعه و بازار حاج آقا علی (بازار آهنگری)- راسته بازارکفاس ها- بازار کلاه مال ها- مجموعه و بازار ابراهیم خان- راسته بازارهای مسگری- بازارقلعه محمود- بازار میدان قلعه
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}