ارگ علیشاه

ارگ علیشاه در مرکز شهر تبریز در ضلع جنوبی تقاطع خیابان امام خمینی و فردوسی قرار دارد.ارگ علیشاه که یکی از دیوارهای بلند کشور و نماد شهر تبریز است، در فواصل سالهای 716 تا 724 ه.ق. ه به همت تاج الدین علیشاه جیلان تبریزی وزیر اولجایتو و بهادر خان از ایلخانان مغول و نیز به دست معماری به نام استاد فلکی تبریزی ساخته شد. امروزه تنها بخشی از ديوارهاي عظيم و محراب بسيار بلند شبستان جنوبي اين بنا برجاي مانده است که خود مويد شكوه و آباداني آن در گذشته است.حمدالله مستوفي، مورخ قرن هشتم هجري درباره بناي ارگ مي نويسد: خواجه تاج الدين عليشاه جيلاني در تبريز و در خارج محله نارميان، مسجد جامع بزرگي ساخته كه صحنش 200گز در 200گز و در صفحه اي بزرگ، كه از ايوان كسري به مداين بزرگ تر است، در آن مسجد انواع تكلفات به تقديم رسانيده اند و سنگ مرمر بي مقياس در او به كار برده و شرح آن را زماني بسيار بايد .
نحوه دسترسی: اتوبوس,خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}