آنکارا

این شهر ترکیه ممکن است کاخ های عظیم عثمانی یا نمادهای مجلل نداشته باشد، اما آنکارا همچون ضرب و شتم جسورانه در بخشی از تاریخ جوانان را نگریسته است. محیط مسطح و متوسط، به سختي مسائل مربوط به شعر ملي است. این شهر ترکیه در اصل پایتخت سیاسی ترکیه است و از سروصدا و ترافیک استانبول و رستوران های پر رنگو لعاب خبری نیست. اما در عوض فضای بازو سبز و مراکز خرید برای عاشقان خرید دارد. در کل این دوشهر استانبول و آنکارا رویه، معماری و فضای متفاوتی دارند و مقایسه این دو بی معنی است.