Error in ForeignCityInfo->Page_Load__Object cannot be cast from DBNull to other types. Kermanshah city- Ataland
 Login | Register

about

Kermanshah

کرمانشاه

كرمانشاه‌ مركز استان‌ كرمانشاه‌ در فاصله‌ 526 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ دارد.كرمانشاه‌ يكي‌ از شهرهاي‌ باستاني‌ ايران‌ است‌ و گفته‌ مي‌شود كه‌ آن‌ را طهمورث‌ ديوبند، پادشاه‌ افسانه‌اي‌پيشداديان‌ ساخته‌ است‌ و برخي‌ نيز بناي‌ آن‌ را به‌ بهرام‌ پادشاه‌ ساساني‌ نسبت‌ مي‌دهند. كرمانشاه‌ در زمان‌ قباداول‌ و انوشيروان‌ ساساني‌ در اوج‌ عظمت‌ بود و در حمله‌ عرب‌ها آسيب‌ فراوان‌ ديد. هم‌ زمان‌ با حمله‌ افغان‌ وسقوط‌ اصفهان‌، كرمانشاه‌ با تهاجم‌ عثماني‌ها تخريب‌ گرديد.

كرمانشاه‌ از آغاز قرن‌ 11 هجري‌ قمري‌ روي‌ به‌ آباداني‌ نهاد. صفويه‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از تجاوز احتمالي‌طايفه‌ زنگنه‌ و نزديكي‌ آن‌ با امپراطوري‌ عثماني‌ اين‌ شهر را مورد توجه‌ قرار دادند. ولي‌ درزمان‌ زنديه‌ دستخوش‌آشوب‌ شد. در دوره‌ قاجار از حملات‌ عثماني‌ها به‌ ناحيه‌ كرمانشاه‌ كاسته‌ شد. محمّد علي‌ ميرزا در سال‌ 1221 ه. ق‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از تجاوز عثماني‌ها در كرمانشاه‌ استقرار يافت‌ و خوزستان‌ نيز در قلمرو حكومت‌ او قرارگرفت‌.

نقشي‌ از محمّد علي‌ ميرزا در طاق‌ بستان‌ به‌جامانده‌ است‌. در سال‌ 1267 ه . ق‌. امام‌ قلي‌ ميرزا از طرف‌ناصرالدين‌ شاه‌ به‌ سرحدادي‌ كرمانشاه‌ منصوب‌ شد و در مدّت‌ 25 سال‌ حكومت‌، بناهايي‌ را احداث‌ و به‌يادگارگذاشت‌. اين‌ شهر در جنبش‌ مشروطه‌ نقش‌ بسزايي‌ داشت‌ و در جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و دوم‌ به‌ تصرف‌ قواي‌ بيگانه‌درآمد و پس‌ از پايان‌ جنگ‌ تخليه‌ شد. در نتيجه‌ جنگ‌ تحميلي‌ عراق‌، اين‌ شهر خسارت‌ فراواني‌ ديد و پس‌ ازجنگ‌ اقدامات‌ مؤثري‌ در جهت‌ بازسازي‌ آن‌ صورت‌ گرفت‌.

 
ataland