آزمون مصاحبه انگلیسی لیدری بهمن واسفند99

مهلت ثبت نام:
1399/11/23 
زمان برگزاری:
اعلامی بهمن و اسفند 1399 
مدت:
هزینه:
345000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
0% 
محل برگزاری:
تهران 
345,000 ریال
345,000 ریال
پرداخت هزینه آزمون مصاحبه زبان انگلیسی ویژه فراگیرانی که اسامی خود را برای انجام مصاحبه به موسسه اعلام کرده بودند. لطفا قبل از ثبت نام خبر مربوط به برگزاری آزمون در بهمن و اسفند 99 را از بخش اخبار آموزش توریسم مطالعه کنید.