مدیریت و سرپرستی در هتل

مهلت ثبت نام:
1396/04/23 
زمان برگزاری:
1396/04/23 
مدت:
00:20 
هزینه:
50000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
10% 
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی 
45,000 ریال
50,000 ریال

آزمون داخلی مدیریت و سرپرستی در هتل

قاب و سرپرستی در هتلل توجه فراگیران عزیزی که در کلاسها حضور داشته اما موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده اند بر روی سایت ثبت نام کنند.

ساعت برگزاری آزمون:

17:00