مراحل صدور كارت راهنمای گردشگری

مراحل صدور كارت راهنماي گردشگري

1- مراجعه به خیابان نجات الهی جنوبی (ویلا)نبش کوچه ارشد، طبقه دوم معاونت گردشگری استان تهران

2.ارائه درخواست انجام مصاحبه تخصصی راهنمایان گردشگری و شرکت در کمیسیون

پس از قبولی در این کمیسیون، با مراجعه به همان اداره، به همراه مدارک زیر این مراحل انجام می شود:

ارائه کپی برابر اصل مدارك زير جهت تشكيل پرونده:

· تصوير كليه صفحات شناسنامه

· تصوير آخرين مدرك تحصيلي

· تصوير كارت پايان خدمت و يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان

· تصوير كارت ملي پشت و رو

· تصوير مدرك پايان دوره آموزشي راهنمايان(لوح)

· تكميل فرم تقاضاي صدور كارت

2- پركردن فرم درخواست صدور كارت و تكميل پرونده

3- دريافت سه نسخه نامهء استعلام حراست، سوپيشينه و عدم اعتياد

4- ارائه ي نامه ي مربوط به حراست به دبيرخانه معاونت گردشگري تهران به آدرس: ويلاي

جنوبي، نبش خ ارشد، و پس از اخذ معرفي نامه از معاونت گردشگري، مراجعه و مصاحبه در

حراست سازمان در همان ساختمان.

5- ارائه نامه سوءپيشينه به پليس+10 به همراه يك قطعه عكس پشت سفيد، يك كپي از

شناسنامه و كارت ملي به همراه اصل آنها و فيش واريزي

* جواب نامه بين 10 تا 15 روز به آدرس متقاضي ارسال خواهد شد و يك ماه اعتبار دارد.

6- ارائه نامه آزمايشگاه به آزمايشگاه هاي دولتي.

* در صورت مراجعه به آزمايشگاه هاي غير دولتي به همراه داشتن يك قطعه عكس جهت الصاق به جواب نامه آزمايش، الزامي است.

* جواب آزمايش، طي دو روز ارائه مي شود و داراي يك ماه اعتبار است.

7- ارائه جواب آزمايش و سوء پيشينه به دفتر معاونت گردشگری بلافاصله پس از اخذ آنها، جهت

تكميل پرونده و ارسال به سازمان برای صدور کارت راهنمای گردشگری